VAN DE PENSIOENCOMMISSIE

Nieuw pensioenstelsel

Op het moment van schrijven over dit onderwerp is het half augustus. Inmiddels is het kabinet sinds eind december van het vorige jaar demissionair. Het dossier Nieuw Pensioenstelsel is niet controversieel verklaard, dus het (demissionaire) kabinet kan verder met de uitwerking ervan. Het plan om de wetsteksten klaar te hebben voor 1 januari 2022 is met 1 jaar verschoven naar 1 januari 2023 en de uiterste invoeringsdatum naar 1 januari 2027. Ook na de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart van dit jaar is er nog geen zicht op een operationeel nieuw kabinet. Zowel VO-NN als VO-ING zijn lid van de Koepel Gepensioneerden (KG) in Nederland die op haar beurt de belangen van haar leden (en dus ook van ons) behartigt op het hoogste niveau. Dat gebeurt onder andere door gesprekken te voeren (samen met andere ouderenorganisaties) met de vakbonden. Ook probeert men met de minister en de technisch betrokken ambtenaren van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan tafel te komen om op deze wijze een rol bij dit proces te kunnen spelen. Het gaat er daarbij vooral om de gevolgen van de transitie van het oude naar het nieuwe stelsel voor ouderen en gepensioneerden in beeld te krijgen. En zeker om te voorkomen dat die “erbij inschieten”. De KG blijft het proces met argusogen volgen.

(Extra) indexatie

We krijgen regelmatig vragen van leden over wat in de wandelgangen “inhaalindexaties” is gaan heten. Daarom wordt gedoeld op het compenseren van de niet-uitgekeerde indexaties in de jaren dat het huidige PFI nog niet bestond. Het huidige PFI bestaat namelijk vanaf 1 januari 2014 en heeft vanaf die datum elk jaar geïndexeerd. PFI heeft in het pensioenreglement de mogelijkheid opgenomen om toch in enige vorm deze niet-ontvangen indexaties te compenseren. Dat is geen recht, maar een toezegging als de zogeheten beleidsdekkingsgraad dat toelaat. Inmiddels heeft het PFI met instemming van de sociale partners de volgende passage in het Pensioenreglement 2020 laten vastleggen: “Het Bestuur kan op basis van de financiële positie van het Fonds besluiten om op de opgebouwde pensioenrechten en pensioenaanspraken een inhaaltoeslag dan wel een aanvullende toeslag te verlenen indien de dekkingsgraad van het Fonds dit toelaat. Daarbij wordt rekening gehouden met de eventuele beperkingen die voortvloeien uit de Pensioenwet en de fiscale wet- en regelgeving”. Het PFI-bestuur zou dit artikel kunnen toepassen als de beleidsdekkingsgraad boven de 102% ligt. Per eind juni 2021 is de beleidsdekkingsgraad 94,5%. Vooralsnog is dit (dus) nog niet aan de orde, maar wij verliezen dit onderwerp niet uit het oog.

Kandidaten voor vacatures in de pensioencommissie

In de eerste uitgave van dit jaar deden we een oproep voor kandidaten om per begin 2022 de vacatures die ontstaan, in te vullen. We zijn blij met de reacties die we hebben ontvangen en eind augustus vinden de gesprekken plaats. Gelet op de kwaliteiten van kandidaten weten we zeker dat we in een volgende uitgave de nieuwe commissieleden kunnen voorstellen.

Verkiezingen 2022 voor het Verantwoordingsorgaan

Eén keer in de vier jaar zijn er verkiezingen voor een nieuw Verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds ING (VO-PFI). In het voorjaar van 2022 zal dat het geval zijn.

De regie van dit proces ligt bij het PFI. Het VO-PFI ziet toe op het beleid en de uitvoering van het Fonds. Het nieuwe VO zal bestaan uit twee leden namens de werkgevers, zes leden namens de pensioengerechtigden (dat is er één meer dan we tot nu toe hadden en twee zetels voor de (actieve) deelnemers. De zittingstermijn is in principe vier jaar. Het proces wordt in de loop van september gestart, maar wij willen toch alvast wat voorinformatie geven, omdat zeker in het licht van het nieuwe pensioenstelsel een deskundig en daadkrachtig VO-PFI voor onze leden van groot belang is. Wat doet VO-PFI? Het algemeen bestuur van PFI legt verantwoording af aan het VO-PFI over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Dit Verantwoordingorgaan heeft de bevoegdheid om een oordeel te geven over het handelen van het algemeen bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie. Het VO-PFI geeft ook een oordeel over het beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst. Daarbij beoordeelt het VO-PFI of het beleid en de beleidskeuzes binnen de gemaakte afspraken en kaders zijn uitgevoerd en of alle belangen evenwichtig zijn afgewogen. Het oordeel van het VO-PFI wordt opgenomen in het jaarverslag van het Fonds. Het Verantwoordingsorgaan heeft bovendien adviesrecht over bijvoorbeeld het communicatiebeleid en de vorm en inrichting van het intern toezicht. In grote lijnen het tijdschema

  • Najaar 2021: inschrijven kandidaten
  • Voorjaar 2022: verkiezingen VO
  • 1 juli 2022: nieuwe VO geïnstalleerd

Wij zullen dit proces, waarin de pensioencommissie inmiddels jarenlange ervaring heeft, ten behoeve van de verenigingen vormgeven. Alle huidige (vijf) leden die namens de gepensioneerden in het VO-PFI zitten, zijn lid van een van beide verenigingen en die situatie willen we ook voor de komende periode zo houden. Houd je mailbox alvast maar in de gaten… (Wim Evers namens de pensioencommissie)

COMMISSIE SOCIAAL ECONOMISCHE BELANGEN

Koepel Gepensioneerden

Onze vereniging is voor de landelijke belangenbehartiging van senioren lid van Koepel Gepensioneerden (voorheen NVOG).

Bij Koepel Gepensioneerden (KG) zijn zo’n 150 organisaties van gepensioneerden en belangenverenigingen voor senioren, met in totaal zo’n 300.000 leden, aangesloten. KG zet zich in voor belangenbehartiging op het terrein van pensioen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Nieuw elan Wij hebben gemerkt dat er een nieuwe wind waait bij KG. Dat geldt onder andere op pensioengebied, waar KG in het overleg met minister Koolmees een grote rol opeist bij de verdere uitwerking van het Pensioenakkoord. Maar dat geldt zeker ook op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Laatstgenoemde aandachtsgebieden worden steeds belangrijker. Voor de belangenbehartiging bij de overheid is het belangrijk om als seniorenorganisaties met één mond te spreken. Dat lukte in het verleden niet zo goed. Samen Wat je nu ziet is dat Koepel Gepensioneerden vaak samen optrekt met andere seniorenorganisaties zoals ANBO, KBO-PCOB en NOOM. Op die manier kom je aan tafel. Zo zijn de gezamenlijke seniorenorganisaties uitgenodigd bij informateur Mariëtte Hamer en is er periodiek overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In mei 2021 hebben de gezamenlijke seniorenorganisaties het manifest “Het is tijd voor integraal ouderenbeleid!” gepresenteerd. (Commissie Sociaal Economische Belangen, met dank aan Jan Pouw)

Blijven werken aan een prettige toekomst

Vreemd hoor, zo’n kop boven het artikel. Ben je gepensioneerd of op weg daarnaartoe, zegt iemand dat je moet blijven werken aan je toekomst. Als je er wat verder over nadenkt, is het toch niet zo vreemd.

Je werkende leven is (deels) afgesloten. Gemiddeld genomen is de gezondheid goed en dan is de vraag: hoe zorg je ervoor dat je een prettig leven kunt leiden en dat ook in de verdere toekomst kunt doen? De derde levensfase De fase na de pensionering noemen we de derde levensfase. In feite een unieke periode. Er is tijd om op je gemak dingen te doen (of juist niet). Los van de vrijheid die je ongetwijfeld ervaart, is het handig om goed na te denken over wat je met die levensfase wilt doen. Wat is er voor nodig om aan die derde levensfase op een prettige manier invulling te geven? Het is goed om je daarvan bewust te zijn of te worden. Dat voorkomt dat je verderop in je nieuwe carrière vastloopt. Nadenken over je toekomst Waar moet je zoal over nadenken? Het huis, de financiën, de leefstijl, mobiliteit, het sociale netwerk, welke uitdaging wil je nog aangaan, waarin / waarbij wil je participeren? Best wel veel. Teveel om in dit artikel goed te benoemen. Dat is ook niet onze opzet. Waar het ons om gaat, is om de tijd te nemen om voor jezelf goed op een rij te zetten wat er allemaal moet gebeuren om een prettige toekomst te hebben. Die klus doe je niet eenmaal, maar die komt regelmatig terug. Je situatie verandert immers gedurende de tijd. En dat geldt waarschijnlijk ook voor je gezondheid. De overgang naar de vierde levensfase. Ook een fase om goed op voorbereid te zijn. In deze fase is er steeds meer confrontatie met een afnemende gezondheid, verminderde mobiliteit en meer beperkingen waardoor er steeds vaker een beroep op anderen moet worden gedaan, er wordt steeds meer tijd in huis of bijvoorbeeld in een verpleeghuis doorgebracht. Platform Prettig blijven Leven Wij willen je graag wijzen op het platform Prettig blijven Leven (www.prettigblijvenleven.nl) en het reisgidsje “Wie prettig oud wil worden, begint op tijd!”. In het boek worden de aspecten van vitaal ouder worden benoemd. Je kunt eruit halen wat jij belangrijk vindt en daarmee werken aan een prettige toekomst. (Commissie Sociaal Economische Belangen, met dank aan Jan Pouw)

PFI-NIEUWS

Het Fonds belegt ‘fatsoenlijk’

“Omdat we de mening van onze deelnemers belangrijk vinden, hebben we onder andere een deelnemersonderzoek uitgevoerd over onze beleggingen. De uitkomst was glashelder: u vindt het belangrijk dat het Fonds fatsoenlijk belegt en rekening houdt met thema’s als mensenrechten en arbeidsomstandigheden, maar u vindt voldoende rendement ook belangrijk”, aldus PFI op de eigen website. Om die reden heeft PFI samen met 85 andere grote beleggers bedrijven die in Myanmar zakendoen, aangespoord om – via een zogenaamde investor statement – extra te letten op de borging van de mensenrechten. In dit land werd een staatsgreep gepleegd tegen de democratisch gekozen regering.

ING opent e-mailadres voor vragen

Vanaf 1 juli jl heeft HR ING Bank een e-mailadres beschikbaar gesteld voor oud-medewerkers die vragen hebben over de ‘regeling personeelsfaciliteiten’ van ING Bank. Het e-mailadres is: people.services.nl@ing.com De regeling personeelsfaciliteiten is te vinden op onze website.