Ledenenquête

2021

Bewaking pensioenbelangen blijft nummer 1

Ook activiteiten worden hoog gewaardeerd

In 2018 hield de vereniging de eerste VO-ING-enquête over uw wensen en verwachtingen over onze vereniging. Mede gezien alle ontwikkelingen in de wereld hebben we besloten om deze enquête in mei 2021 te herhalen. Bij ontwikkelingen in de wereld denken wij in eerste instantie natuurlijk aan de coronapandemie, maar bijvoorbeeld ook aan het naderende nieuwe pensioenstelsel. Daarnaast hechten we er als vereniging waarde aan om te weten wat wij kunnen doen om aantrekkelijk te blijven voor onze leden.

Ditmaal werden alle leden uitgenodigd om deel te nemen en daaraan werd in ruime mate gevolg gegeven. Maar liefst 414 leden hebben de moeite genomen de vragen te beantwoorden. Op een ledentotaal van circa 5.400 is dat een zeer representatieve score te noemen. Er reageerden zowel gepensioneerden als niet-gepensioneerden en alle leeftijdscategorieën bleken daarbij goed vertegenwoordigd. In de ledenraadsvergadering van juli 2021 hebben wij de resultaten met elkaar besproken. Graag delen wij die nu met u. Met daarbij natuurlijk onze speciale dank aan die leden die ons van hun mening hebben voorzien. Dankzij hun input kunnen ledenraad en bestuur de koers van VO-ING verder bepalen en zo nodig bijsturen. Velen hebben ook de moeite genomen om de beantwoording van de vragen te voorzien van aanvullende opmerkingen. In het overgrote deel van de gevallen waren deze complimenteus, maar we lazen ook positief-kritische tips, die uiteraard even welkom zijn. Want ook al gaat het goed, het kan ook altijd beter.

VO-ING-leden zijn actief als vrijwilliger, op de arbeidsmarkt of als zelfstandige

CDC Pensioenfonds – Het overgrote deel van de respondenten is aangesloten bij het Pensioenfonds ING (PFI), maar inmiddels is ook al 12,5% deelnemer in het CDC Pensioenfonds. Onder de jongere leden is dit percentage, zoals te verwachten is, inmiddels bijna 30%. Het moge duidelijk zijn dat wij als VO-ING ook richting CDC-fondsen toenemende belangen te behartigen hebben. Actief op de arbeidsmarkt of als vrijwilliger – Een kwart van de respondenten geeft aan nog actief te zijn op de arbeidsmarkt of is werkzaam als zelfstandige. Verder valt op dat ruim 30 procent van de respondenten actief is in de “vrijwilligers­sector”. Dat geeft het beeld van een toch wel actief ledenbestand met zowel zakelijke als vrijwillige werkzaamheden. Bewaking pensioen en evenementen belangrijk – Evenals in 2018 vindt de meerderheid van de respondenten het thema ‘Bewaking pensioen’ het meest belangrijk. Het pensioendossier is en blijft voor de ondervraagden dan ook de belangrijkste motivatie om lid te zijn van VO-ING (74,2%), gevolgd door culturele- en sportieve evenementen (53,1%) en er blijft een sterke behoefte bestaan onder oud-ING'ers om elkaar te (blijven) ontmoeten, zoals tijdens dagtochtjes, rondleidingen of andere activiteiten: de 'uitjes' (52,4%).

Toenemend aantal leden in CDC Pensioenfonds, naast Pensioenfonds ING

Digitale activiteiten – Omdat er in 2020 door de commissie VO-ING Digitaal is gestart met digitale activiteiten, hebben wij ook enkele vragen gesteld over de ervaringen van leden met deze vormen van communicatie. Een kwart van u gaf aan inmiddels met het digitale programma bekend te zijn en er ook aan te hebben deelgenomen. Daarvan gaf 75% van u aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over het geboden programma. Met name informatieve en interactieve activiteiten scoorden daarbij hoog, maar er blijft ook grote behoefte aan bijeenkomsten om elkaar in levende lijve te ontmoeten en te spreken. Al met al hebben wij geconcludeerd dat VO-ING Digitaal vast onderdeel zal blijven uitmaken van het VO-ING-aanbod. Daarbij denken wij ook aan hybride activiteiten, waar leden naar toe kunnen gaan en die ook vanuit huis digitaal gevolgd kunnen worden. Activiteitenteams – Inmiddels zijn de eerste activiteiten van de Activiteitenteams al op de website gepubliceerd en snel volgeboekt, houd de website en de e-mail daarom goed in de gaten. Ook VO-ING Digitaal heeft dit najaar weer een programma, in goede samenwerking met ING en de rayons van VO-ING, commissie Pensioenen en commissie SEB. (Frank Sukel en Joop Teunissen van Manen namens de werkgroep Enquête)

52,4% van de ondervraagden vindt de culturele en sociale evenementen en ‘uitjes’ belangrijk.