“Gezamenlijk verleden, gezamenlijke toekomst”

Een jaar geleden begon het huidige bestuur aan een nieuwe bestuurlijke periode van vier jaar. Samen met de ledenraad is de afgelopen tijd nagedacht over het beleid voor de komende tijd. De communicatieverantwoordelijke in het bestuur is Willem Jan van Munster. Een paar vragen aan hem over het bestuursbeleid de komende tijd.

De nieuwe bestuursperiode begin medio 2020 viel middenin de harde confrontatie met het fenomeen Covid-19. Hoe communiceren we in deze periode met onze leden? Voor de pandemie waren er de diverse activiteiten (circa 30 per jaar) waar de leden elkaar en het bestuur elkaar konden treffen. Contact was niet de enige drijfveer om deze bijeenkomsten te bezoeken. De bijeenkomst zelf en de activiteiten die centraal stonden, waren aanleiding om zich in te schrijven. Andere manieren om de contacten te onderhouden waren en zijn de informatieve nieuwsbrieven, de website en het kwartaalmagazine VO-ING Belang. Gaat daarin iets veranderen? Willem Jan: “Omdat de vraag rees of dit voldoende was, is in het najaar 2020 de Commissie Digitaal opgericht. Met de inzet van digitale hulpmiddelen voorziet zij de leden van informatieve, culturele en wetenswaardige bijeenkomsten. Maar we bereiken op deze manier bij lange na niet al onze leden. Wellicht komen er meer digitale varianten zoals Whatsapp-groepen of andere sociale media.” Wat gaat het bestuur doen voor de ledenaanwas? “Een voortdurende bron van zorg is de ontwikkeling van ons ledenaantal. Door vergrijzing zien we ons ledenbestand inkrimpen. Daarom staan wij figuurlijk bij de “voor- en achterdeur” van de ING om vertrekkende medewerkers met hulp van ING HR te wijzen op het bestaan van onze vereniging. Ook brengen wij via een jaarlijkse mailing via Pensioenfonds ING (PFI) onze vereniging onder de aandacht bij (oud) medewerkers die nog geen lid zijn onze vereniging.” Krijgt het nieuwe pensioenstelsel aandacht? “Beslist! De komende periode is er nog veel onzekerheid op dit terrein, maar de invoering van het nieuwe pensioenstelsel zal voor onze vereniging een belangrijk onderwerp worden, want in de afspraken die zijn gemaakt tussen de diverse partners, is de variant “gesloten fonds” voor zover bekend niet opgenomen, wel genoemd maar niet expliciet uitgewerkt. Onduidelijk is tot op heden wat de wet- en regelgeving van het toekomstige pensioenstelsel voor PFI zal betekenen. Daarbij is het goed om te bedenken dat de gepensioneerden en ook de gewezen deelnemers bij deze besluitvorming niet direct aan tafel zitten, maar wel een hoorrecht hebben. Inmiddels hebben we aan zowel PFI als ING CDC Pensioenfonds aangegeven dat wij van dat recht gebruik zullen maken. Kortom, dit thema kan de komende jaren een regelmatig terugkerend issue worden voor de vereniging, waarbij onze commissie Pensioenen de vinger aan de pols zal houden. De landelijke tijdlijn is als volgt: eind 2021 wetgeving; 2022-2023 overleg sociale partners; 2024-eind 2025 implementatie bij pensioenuitvoerders.”

image

VO-ING-bestuurslid Willem Jan van Munster: “De belangrijkste reden om lid te worden van onze vereniging is belangenbehartiging.”

Nog meer belangenbehartiging? “De belangrijkste reden om lid te worden van onze vereniging is belangenbehartiging. Hoewel in deze tijd het woord pensioen bij iedere Nederlander op de radar staat, ook bij onze leden, is er meer dan pensioenen. Onze commissie Sociaal Economische Belangen blijft zich bezig houden met een veelvoud van onderwerpen: collectieve (zorg) verzekering, financieel economische onderwerpen, zorg en welzijn. We merken dat het echter steeds moeilijker wordt om je als belangenvereniging te onderscheiden. De collectieve premiekorting voor de basisverzekering is afgeschaft, personeelsvoordelen zijn afgeschaft of worden fiscaal ‘wegbelast’, accountants en notarissen verstrekken kosteloos informatie over financieel economische onderwerpen etc. Ook is het van belang om na te denken over de wensen die nog niet-gepensioneerde leden hebben. Wat verwachten zij van onze vereniging? Dat hebben we gemeten, maar het zou goed zijn om deze vragen, al dan niet in gewijzigde vorm, nogmaals te stellen met een enquête, zodat we daar beleid op kunnen voeren. Gaan we weer leuke dingen doen samen? “Ja zo snel als mogelijk. Hoewel er veel werd uitgesteld door Covid-19, staan de activiteitenteams van de rayons in de startblokken om verrassende activiteiten voor onze leden te organiseren. Gezellig met ex-ING’ers naar theater, concert, wijnproeverij en/of deelnemen aan een excursie is hopelijk in 2022 weer mogelijk.” Wat zijn de hoofdpunten voor deze bestuursperiode? “Laat ik het puntsgewijs kort samenvatten:

  • Overleg creëren met ING CDC Pensioenfonds.
  • Zorgen voor een kwalitatief en kwantitatief goede vertegenwoordiging in het Verantwoordingsorgaan van PFI.
  • Dat er weer regionale bijeenkomsten georganiseerd worden.
  • Jaarlijks een landelijke verenigingsbijeenkomst.
  • Het programma-aanbod uitbreiden met thema’s voor nog niet gepensioneerde leden.
  • Jaarlijks een ledenwerfactie.
  • Een infrastructuur creëren om alle activiteiten zowel fysiek als digitaal aan te bieden.
  • Dat het digitale aanbod het financieel economische, welzijn en gezondheid, woon-en werksfeer gerelateerd, levenssfeer, kennisoverdracht én entertainment omvat.”

En tot slot? “Dit voornemen is geen statisch stuk, het is de bedoeling dat het uitnodigt tot discussie en het maken van keuzes. De behoefte en wensen van onze leden kunnen veranderen, we hebben te maken met maatschappelijke ontwikkelingen. Maar er blijft behoefte aan een vereniging die vanuit ons gezamenlijk verleden bij ING, helpt om een stukje van de gezamenlijke toekomst vorm te geven”, aldus Willem Jan van Munster namens het bestuur.

Verschil PFI en het ING CDC Pensioenfonds

Sinds de verzelfstandiging van ING Bank en NN Groep zijn in het gezamenlijke pensioenfonds PFI geen pensioenpremies meer gestort en ook geen nieuwe deelnemers meer toegelaten (vandaar het woord gesloten pensioenfonds). Vanaf 2014 zijn twee nieuwe pensioenfondsen opgericht waaronder het ING CDC Pensioenfonds. Alle in 2014 in dienst zijnde medewerkers bij ING bouwen vanaf dat moment hun pensioen op in het ING CDC Pensioenfonds.