COMMISSIE PENSIOENEN

Wel indexatie, geen verhoging

Graag corrigeert de Commissie Pensioen een tekst in de vorige uitgave over de toeslagen. Op 12 december 2020 kondigde Pensioenfonds ING (PFI) aan dat er voor de ontvangers van zowel de afgeleide prijsindexatie als voor die van de loonindexatie deze volledig zouden worden toegekend. Door een misverstand kwam die tekst niet helemaal goed in de digitale nieuwsbrief en op de website van VO-ING terecht. De indruk kon worden gewekt dat VO-ING alle pensioenen heeft verhoogd en dat ook de indexatie door de CDC-fondsen zou zijn toegepast. Beide indrukken zijn onjuist. Uitsluitend PFI heeft alle indexaties toegepast. Inmiddels is de tekst op de website wel juist. Onze excuses voor de verwarring. (Wim Evers)

Oproep: bekwame leden voor de pensioencommissie gezocht

De Pensioencommissie van VO-ING en VO-NN zoekt nieuwe leden. Eind december van dit jaar verlaten drie leden van de huidige pensioencommissie voor VO-ING en VO-NN de commissie. Twee na zes jaar en één na zelfs twaalf jaar.

Deze lange termijnen van de vertrekkende leden onderstrepen in elk geval twee dingen: 1) het is een plezier om lid te zijn van de commissie en 2) het behartigen van de (pensioen) belangen van de leden heeft een hoge mate van continuïteit. Het blijft natuurlijk jammer om zoveel expertise kwijt te raken. Maar we gaan ervan uit dat er binnen zowel VO-ING als VO-NN leden zijn die op basis van hun kennis en ervaring willen bijdragen aan de continuïteit van de belangenbehartiging op dit boeiende en altijd in beweging zijnde terrein. Sporen verdiend We zoeken in elk geval kandidaten die naast een algemene interesse in de (politieke) ontwikkelingen rondom het nieuwe pensioenstelsel en de betekenis daarvan voor de huidige pensioenfondsen van ING en NN, hun sporen op het terrein van pensioenen aantoonbaar hebben verdiend, en dat kan vanuit ervaring in pensioenbeleggingen, pensioenrecht, pensioenspecialist (bijv. actuaris, econometrist etc.). Procedure We hebben binnen de pensioencommissie de volgende procedure afgesproken:

  • Kandidaten wordt gevraagd om hun CV met daarin aantoonbare pensioenkennis en –ervaring plus een motivatie op te stellen.
  • Kandidaten moeten in staat zijn om in elk geval voor minimaal drie jaar commissielid te willen zijn.
  • Een drietal zittende commissieleden is gevraagd om de reacties te beoordelen en met een voordracht voor benoeming te komen.
  • De voordracht zal door de pensioencommissie worden voorgelegd aan het bestuur van zowel VO-ING als VO-NN.

Reacties graag richten aan Hans de Bruin, secretaris van de pensioencommissie, via e-mail: f2hbanjer40@gmail.com. (De Pensioencommissie)

COMMISSIE SOCIAAL ECONOMISCHE BELANGEN

Wat zegt de AFM eigenlijk van die ‘overwaardehypotheek’?

In een eerdere uitgave van dit ledenmagazine informeerden wij over de overwaardehypotheek’, over hoe die (fiscaal) werkt en over de voor- en nadelen. Maar wat vindt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) eigenlijk van zulke hypotheken?

Die overwaarde- of verzilverhypotheek, wat was die ook alweer? Het gaat om een lening voor huiseigenaren die met name door senioren wordt gebruikt om rianter van te leven. De lening wordt ‘betaald’ met de overwaarde van de woning. De inschatting van de AFM is dat zeker tienduizend huishoudens in Nederland een soortgelijke financiering hebben. Hoeveel hypotheek leners kunnen krijgen, is afhankelijk van het inkomen. Wie weinig inkomen heeft, heeft dus weinig ruimte voor een extra lening. Daar zijn wettelijke leennormen voor opgesteld. Bij die normen wordt rekening gehouden met de plicht om de hypotheek af te lossen. Dat is zeker voor ouderen onlogisch. Wie op hogere leeftijd een woning koopt of zijn hypotheek verhoogt, wil vaak helemaal niet aflossen. Deze eigenaren mogen van de toezichthouder AFM wel een extra hypotheek krijgen, gebaseerd op de werkelijke hypotheeklasten. Dus zonder aflossing. Er moet dan wel een goed doortimmerd dossier liggen en veel overwaarde zijn. Risico’s Wat vindt de toezichthouder eigenlijk van deze hypotheekvorm? Het laatst gepubliceerde rapport van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) handelt over dit soort hypotheken en over de risico’s die hier mogelijk aan kleven. De AFM noemt overwaarde hypotheken overigens verzilverhypotheken, aldus de titel “Onderzoek naar het productontwikkelings-en reviewproces bij aanbieders van verzilverhypotheken”. AFM Rapport, publicatiedatum 2 december 2020. AFM-bestuurder Jos Heuvelman ontdekte een groeiende vraag naar ‘verzilverhypotheken’. Dat is volgens hem ook logisch, omdat de huizenprijzen de laatste jaren zo zijn gestegen. Hij begrijpt de behoefte en het nut om het vermogen uit de stenen te verzilveren. Wel is het volgens hem uitkijken met dit soort complexe producten, met de woekerpolissen uit het verleden nog in ons achterhoofd, zei hij in het Algemeen Dagblad, op 2 december 20. Onzorgvuldig Volgens de AFM is de productontwikkeling van verzilverhypotheken door de onderzochte aanbieders onvoldoende zorgvuldig uitgevoerd. De toezichthouder wil dat ze beter op het netvlies hebben wie ze deze hypotheken wel en niet willen verkopen en dat ze beter onderzoeken wat de effecten zijn als de markt tegen gaat zitten en de huizenprijzen dalen. In veel gevallen komt het neer op de vraag of een verzilverhypotheek wel het juiste product is voor wat de klant feitelijk wil. Vaak is een aflossingsvrije hypotheek logischer. Verzilverhypotheken zijn over het algemeen ook best duur. Ook moeten de onderzochte aanbieders hun informatieverstrekking verbeteren. Dat hebben ze de toezichthouder ook beloofd. De AFM concludeert in het onderzoek: “De kenmerken van verzilverhypotheken en de mogelijke kwetsbaarheid van de doorgaans oudere doelgroep, maken het complexe en impactvolle producten. Zo kan de schuld stevig oplopen en kan het te lopen (..) risico leiden tot ongewild te moeten verhuizen. Verzilverhypotheken verschillen onderling bovendien sterk. Banken moeten maatwerk leveren. Daar gaat het vaak fout. De overheid is zich al enkele jaren bewust van dit probleem en heeft commissies en overlegstructuren (taskforce verzilveren, platform maatwerk) opgericht. Voor consumenten kan het lastig zijn om de kenmerken en de langetermijnconsequenties ervan te doorgronden”. Het AFM-rapport samengevat in 5 punten Wie zo’n hypotheek overweegt, krijgt van de AFM in het rapport de nodige overwegingen en adviezen. Hier enkele samengevat.

  1. Laat je eens en vooral goed adviseren door een onafhankelijk van de aanbieder beschikbare deskundige om te bekijken wat het beste past bij uw financiële positie, risicobereidheid en doelstelling.
  2. Kijk ook naar verschillende producten en constructies om je overwaarde te verzilveren. Zo kan je bijvoorbeeld gebruik maken van verschillende hypotheekvormen, zoals reguliere hypotheken en verzilverhypotheken. Al deze producten brengen verschillende risico’s met zich mee. Zo bieden sommige producten de garantie dat je in je huis mag blijven wonen en niet kan achterblijven met een restschuld, terwijl je bij andere producten je huis moet verkopen als je de limiet van de hypotheek heeft bereikt.
  3. Er is bijna altijd sprake van een rente-op-rente-effect voor een verzilverhypotheek. Leners betalen naar verhouding een hogere rente. Deze rente hoeft bij veel producten niet maandelijks betaald te worden omdat deze wordt opgeteld bij de hypotheekschuld.
  4. Een verzilverhypotheek sluit je vaak op latere leeftijd af met als doel extra bestedingsruimte te hebben, terwijl je toch zo lang mogelijk in je eigen woning kunt blijven wonen. Hierbij is het van belang om zorgvuldig af te wegen in hoeverre de woning hiervoor ook geschikt is.
  5. Denk na over het betrekken van je naasten, bijvoorbeeld erfgenamen. Door het gebruik van een verzilverhypotheek neemt de overwaarde op de woning af.

(Martin Hoedemakers, namens de Commissie SEB)

Webinars Zorg-verzekeringen positief ontvangen

Afgelopen december organiseerde Commissie SEB, samen met de Commissie Digitaal, een viertal Webinars. Zo’n 140 leden van VO-ING werden in digitale bijeenkomsten Zorgverzekeringen voorzien van extra informatie voor het maken van een keuze voor hun Zorgverzekering. De twee partners van VO-ING, Zilveren Kruis en ONVZ, presenteerden hun producten en beantwoordden vragen van deelnemers. Daarnaast was er gelegenheid voor discussie over stellingen. Na afloop konden alle deelnemers een digitale evaluatie insturen. Daarin kwamen, naast een positief oordeel, ook veel verbetersuggesties naar voren. Die zijn goed bruikbaar voor de sessies die we ook aan het eind van dit jaar weer gaan organiseren. (Commissie SEB)

VERANTWOORDINGSORGAAN PFI

VO-PFI buigt zich over het communicatieplan en beloningsbeleid

Het Verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds ING (VO-PFI) brengt nu advies uit over het communicatie- en beloningsbeleid aan het algemeen bestuur (AB) van PFI.

Communicatieplan Gegeven het wettelijk kader wordt advies uitgebracht over ”Het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid”. Onderdeel daarvan is het beoordelen van het Communicatiejaarplan 2021. Dit hoort bij het meerjarige Communicatiebeleidsplan 2020-2023. Het VO-PFI let er met name op dat de informatie voldoet aan de punten betrouwbaarheid (waarmaken wat wordt beloofd), anticiperend (inspelen op ontwikkelingen in de maatschappij en in de financiële markten), gericht op nu en de toekomst (zowel voor de huidige én toekomstige generaties), de mogelijkheid tot actieve deelname (faciliteren en stimuleren om zelf actief met pensioen aan de slag te gaan) en begrijpelijkheid (relevante informatie op relevante momenten, ontdaan van jargon of moeilijk taalgebruik). Beloningsbeleid Ook moet een advies aan het AB worden uitgebracht over “Het beleid over beloningen”. Het gaat om een noodzakelijke aanpassing in verband met de IORP-richtlijn (Europese richtlijn voor pensioenen. Het doel van deze richtlijn is het bevorderen van de verdere ontwikkeling van tweede pijler pensioenen (in de Europese Unie) en de MVB-wetgeving (Maatschappelijk Verantwoord Beleggen). Sleutelwoorden hierin zijn onder andere het afwegen van langetermijnbelangen van deelnemers, prudent en doeltreffend besturen, deugdelijk en doeltreffend risicobeheer, risicoprofiel in combinatie met financiële stabiliteit, vermijden van belangenconflicten, vermijden van onaanvaardbare risico’s. Verder schrijft het VO op dit moment het jaarplan 2021. In een volgende uitgave zal hierover meer informatie komen. Het VO-PFI is te bereiken via verantwoordingsorgaan@pensioenfondsing.nl. (Ron van Alphen, namens VO-PFI)

PFI-NIEUWS

Wijzigingen doorgeven aan PFI én het CDC-fonds

Wijziging doorgeven aan Pensioenfonds ING? Breng dan PFI én het CDC pensioenfonds op de hoogte, aldus PFI op de eigen site. Omdat bij de administratie van de fondsen (deels) andere partijen betrokken zijn, kan vanwege privacywetgeving informatie helaas niet zomaar meer onderling worden uitgewisseld. Pensioenfonds ING en ING CDC Pensioenfonds zijn namelijk van elkaar losstaande entiteiten. Binnen deze beperking blijven wij ons uiteraard inzetten voor goede dienstverlening, aldus een bericht op de site van PFI.