Enkele ledenraadsleden
over hun taak

Impressie van een VO-ING-vergadering

Vier keer per jaar vergaderen bestuur en ledenraadsleden van VO-ING. Bij twee bijeenkomsten maken ook de drie commissies (Pensioenen, Sociaal-Economisch Belang en Leden in Verbinding) deel uit. Gespreksonderwerpen zijn 'kwesties gerelateerd aan de (financiële) arbeidsvoorwaarden en personeelsfaciliteiten van de oud-werkgever(s) en pensioen (…)' zoals in de missie omschreven.

Het is overduidelijk een mannengemeenschap dat op 16 oktober in Hilversum vergadert: slechts twee vrouwen zijn vertegenwoordigd. Niettemin een gemêleerd gezelschap. Ooit maakten zij deel uit van ING Bank en waren zij op diverse niveaus (management en uitvoerend) en door het hele land werkzaam. Hun roots lagen veelal bij andere financiële instellingen die gaandeweg door reorganisaties of samenwerkingsverbanden uiteindelijk tot Nederlands grootste bank hebben geleid.

Prominent vergaderonderwerp deze middag is de toelichting van Gerrit van der Ley van Pensioenfonds ING (PFI) op de vernieuwing van de administratie en het technisch systeem van het Fonds. Doel: het minder complex en meer toekomstbestendig te maken. Met als thema 'Wij werken aan uw pensioen' zal in 2020 een veelheid aan aparte regelingen teruggebracht worden tot één regeling. Natuurlijk worden de deelnemers gaandeweg geïnformeerd. Ofschoon VO-ING in juridische zin zelf geen invloed heeft op de pensioenonderhandelingen benadrukt Gerrit van der Ley dat VO-ING een belangrijke gesprekspartner is naar wie geluisterd wordt.

Belangrijk ook de aankondiging van voorzitter Age Knossen van een gesprek met hem en Vincent van den Boogert, CEO van ING Bank Nederland. Aan de orde komen de beleidsplannen en een toelichting op de begroting van 2020 – ING is sponsor van VO-ING. In dat gesprek zal Age het belang van VO-ING over het voetlicht brengen. Immers, "oud-medewerkers van ING zijn ambassadeurs van ING Bank", zoals de allereerste CEO van ING Group, Godfried van der Lugt de ex-medewerkers typeerde.

(Hans Nijenmanting)

"Oud-medewerkers van ING zijn
ambassadeurs van ING Bank"

(Godfried van der Lugt, oud-CEO ING Group)

“Meer aandacht
aan de rayons”
Ger Meesters,
rayon Zuid

"Het lijkt mij heel verstandig om eens per jaar de commissies die zich met activiteiten, info en educaties bezighouden landelijk bij elkaar te krijgen. Dat je niet alleen voor de lol bij elkaar komt maar er ook iets educatiefs mee doet. Je kunt bijvoorbeeld een arts uitnodigen die komt praten over euthanasie, waarbij je ook niet-leden kunt uitnodigen. Door middel van een korte powerpointpresentatie kun je er tevens aandacht aan schenken dat zij lid kunnen worden van VO-ING. Ik vind het uitermate belangrijk dat er meer aandacht geschonken wordt aan de rayons. Wie zie je op de landelijke ledendag? Die leden komen rondom Utrecht vandaan en niet uit het zuiden of Friesland. Want uit de rayons moet je de ledenraadsleden halen. Ik vind om twee redenen dat men lid moeten worden: solidariteit met hen die al lid zijn en ledenvoordeeltjes."

“Best belangrijk!”
Christa Bartolozzi,
rayon Midden-Wes
t

"Ik bereid mij voor aan de hand van de toegezonden vergaderstukken, zoals de begroting, het beleids- en jaarplan VO-ING en de financiële kwartaal- en jaarverslagen. Maar ook brainstormen op de landelijke ledendag. Mijn affiniteit met wetgeving, regelgeving, pensioen en diverse belastingen helpt mij bij presentaties door deskundigen in de ledenraadsvergadering. Ik ontmoet oud-collega’s die mij op de hoogte houden zodat ik een beetje aan kan voelen wat voor hun van belang is. Voor de nieuwe ledenraad hoop ik dat zich meer vrouwen melden om te worden gekozen. Ik ben verbonden met ING. De herkenning die ik heb als ik VO-ING-leden of ING'ers ontmoet. De ervaringen delen en elkaar op de hoogte houden. Soms een leuk of interessant gesprek met elkaar hebben. Best belangrijk! In het rayon worden wij ondersteund door een enthousiast team vrijwilligers, die de activiteiten organiseren en begeleiden."


“Organiseren van activiteiten”
Be Scholte,
rayon Noo
rd

"Mijn inbreng in ons rayon Noord Oost is met name het organiseren van activiteiten voor onze leden. Wij organiseren minimaal vijf tot zes activiteiten per jaar, te beginnen met ons jaarlijkse nieuwjaarsborrel. In het voor- en najaar hebben we dan nog twee of drie activiteiten. Wij doen dit als team. Ik ga mij voor de komende vier jaar opnieuw kandidaat stellen met dezelfde inzet als afgelopen periode. Graag zag ik dat het bestuur minimaal jaarlijks een bijeenkomst organiseert waar de activiteitencommissies met elkaar om tafel gaan om hun geplande houden activiteiten te bespreken, op elkaar af te stemmen en hun ervaringen uit de afgelopen periode te delen."

Huidige ledenraadsleden over hun taak

Kennis uitbreiden. "Het is opvallend en markant om te constateren hoeveel kennis en deskundigheid op verschillende terreinen bij de leden van de ledenraad aanwezig is. Het is dan ook voor leden van VO-ING, die overwegen om lid te worden van de ledenraad, een absolute aanrader om dit te doen. Zij zullen hun verworven kennis en ervaring verder kunnen uitbreiden. Bovendien vinden de bijeenkomsten plaats in een uiterst plezierige sfeer met de nodige humor en relativering”, aldus René Weijerman uit rayon Midden-West.


Je verbonden voelen. “De ledenraad is kritisch en functioneert goed; aanvulling met jonge leden is wenselijk; de vele activiteiten verspreid over het land bevorderen de sociale cohesie; het bijeenbrengen van knowhow met bijvoorbeeld de commissie Pensioenen; het contact met de voormalige werkgever ING levend houden (verbindende factor); VO-ING opstellen als een soort vakvereniging naar Pensioenfonds ING en daardoor als collectiviteit meer bereiken; je verbonden voelen met een groep mensen met een gemeenschappelijk verleden”, aldus Klaas Klein uit rayon West.

Onmisbaar. "De ledenraad is onmisbaar voor de belangenbehartiging en de deel­neming in de commissies Leden in Verbinding, Pensioenen en Sociaal- Economisch Belang. De raad functioneert als een soort parlement bij de beoordeling en goedkeuring van reglementen,

begrotingen en andere beleidsstukken", zegt Dik van Vliet uit rayon Noord.


Goed op de kaart. "Op alle niveaus staat de ledenraad na vier jaar goed op de kaart! Goodwill wordt er momenteel opgedaan door centrale netwerkbijeenkomsten te organiseren door verschillende regio’s op allerlei gebied, onder andere pensioenen en notarissen. Organiseren van landelijke bijeenkomsten door vrijwilligers – in het verleden verbonden aan ING – en het participeren hiervan is uitmuntend! Duidelijk is dat er binnen de vereniging een grote diversiteit aan meningen is over het budget. Door persoonlijke motivatie van de penningmeester is alles budgettair verlopen in de afgelopen vier jaar! Mijn motivatie is daarom ook de ontwikkeling in een steeds breder kader van bovengenoemde standpunten te waarborgen en onder de aandacht te brengen van VO-ING”, vindt Ineke de Wildt van rayon Zuid.

OPROEP

Beste leden van de VO-ING,

Het kan u haast niet zijn ontgaan dat volgend jaar de zittingstermijn van de huidige ledenraad ten einde loopt. Vandaar dat het bestuur achter de schermen druk doende is om verkiezingen voor een nieuwe Ledenraad te organiseren.

Maar dan moet er wel iets te kiezen zijn. Vandaar dat u gelijktijdig met dit magazine een nieuwsbrief ontvangt waarin exact staat aangegeven hoe u zich kandidaat kunt stellen voor de nieuwe ledenraad. Wij hopen en eigenlijk rekenen wij erop, dat velen van u zich kunnen vinden in het profiel van de leden van de raad en het formulier invult en opstuurt.

Begin volgend jaar verschijnt er dan een verkiezingsspecial met daarin alle namen en gegevens van de kandidaten. Wij rekenen op u.

Willem Jan van Munster,

Voorzitter verkiezings­commissie

Ledenraad,

wat zegt dat nu eigenlijk?

De ledenraad is het hoogste orgaan van VO-ING. Dat klinkt mooi, maar wat zegt dat nu eigenlijk? Het hoogste orgaan, dat slaat op slechts één aspect van de taken van de ledenraad: het controleren van het bestuur. Wel een belangrijk aspect, want hoe goed een bestuur ook is, controle is altijd gewenst. Maar er is meer.

Wat doet de ledenraad nog meer? Vergaderen met het bestuur om de voortgang van een en ander te bewaken, om nieuwe ideeën te vernemen of in te brengen. Er zijn bovendien regelmatig contacten met de diverse commissies en werkgroepen die zich bezighouden met belangenbehartiging, interne en externe communicatie en – zeer belangrijk – het organiseren van talloze educatieve en gezellige evenementen voor de leden.

Er wordt tijdens de vergaderingen soms stevig gediscussieerd, want de ledenraad stelt zich kritisch op en dat hoort ook zo. Maar een en ander verloopt steeds in een open en prettige sfeer.

Opvallend is hoeveel kennis en kunde bij de leden van de ledenraad op verschillende terreinen aanwezig is. En hoezeer deze kennis en kunde gedurende de zittingsperiode is toegenomen. Eveneens vermeldenswaard is dat de binnenkort aftredende leden hun taak de afgelopen jaren met veel plezier hebben vervuld. Dit is wat de huidige ledenraadsleden zeggen:

“Ik heb de bijeenkomsten van de ledenraad als plezierig en nuttig ervaren.”

“De ledenraad is een platform voor discussie en VO-ING is een spreekbuis voor mensen die zich door ING met elkaar verbonden voelen.”

“Het behartigen van belangen zie ik als voornaamste taak.”

“Op alle niveaus staat de ledenraad na vier jaar goed op de kaart.”

“Mijn ervaringen als lid van de ledenraad zijn tot op heden zeer positief. Ik vind
het een absolute aanrader voor andere oud-collega’s.”

Na vier jaar is de tijd voor verkiezingen van een nieuwe ledenraad. Daarvoor zoekt VO-ING kandidaten. Een profielschets vindt u op de site. Waar vooral naar wordt gezocht, zijn enthousiaste mensen die zich via ING met elkaar verbonden voelen. Aanvulling me wat jonge leden is wenselijk. En er wordt gezocht naar mensen vanuit het gehele land.

(Josine Sips, ledenraadslid Midden-West)