• Commissie Pensioenen:

Pensioenfonds ING past pensioenregelingen aan …

... en wat doet het Verantwoordingorgaan van PFI?


• Van de commissie SEB:

Wat kan ik (voor een ander) doen?

COMMISSIE PENSIOENEN

Pensioenfonds ING past pensioenregelingen aan …..

In 2017 heeft het Bestuur van Pensioenfonds ING (PFI) onderzoek gedaan naar mogelijkheden om zijn administratie en IT-systeem te vernieuwen. Om dit mogelijk te maken is het nodig de zes bestaande pensioenregelingen op een beperkt aantal onderdelen, waar dat nog niet zo is, gelijk te stellen en vervolgens tot één pensioenregeling samen te voegen.

Waarom vernieuwen? Door over een vernieuwde administratie en IT-systeem te beschikken, zorgt PFI ervoor dat zijn dienstverlening aan de leden gewaarborgd blijft, nu en straks. In de toekomst wil PFI veranderingen in de pensioenregeling, ontwikkelingen door digitalisering en nieuwe wet- en regelgeving goed kunnen ondervangen. Bovendien brengt dit minder uitvoeringskosten met zich mee.

Bij de aanpassingen blijft de waarde van uw opgebouwde pensioen behouden. Nog niet met pensioen? In de nieuwe pensioenregeling is het plan straks (meer) keuzes te hebben om het pensioen in te zetten zoals dit bij ieder lid past: zij kunnen (meer) variëren met zowel de datum als met de hoogte van het pensioen.


Hoe verder? Omdat veel van de deelnemers lid zijn van onze verenigingen heeft PFI besloten om ook de pensioencommissie te vragen mee te denken en te kijken naar het proces en de uitkomsten daarvan, zodat ook daar de belangenbehartiging voor onze leden gewaarborgd wordt.

Inmiddels is een drietal commissieleden aangehaakt bij het proces en zijn er in de komende maanden afspraken gemaakt voor het verder beoordelen van de (beperkte) aanpassingen en de communicatie daarover naar de deelnemers. PFI informeert te zijner tijd alle deelnemers persoonlijk over de gevolgen van de aanpassingen.

Graag hadden we meer willen communiceren, maar door de zorgvuldigheid die PFI in dit project voorop stelt, kunnen we nu nog niet inhoudelijk op het project ingaan. In onze volgende uitgave dus meer…

(wordt vervolgd)

….. en wat doet het Verantwoordingorgaan van PFI?

Wat is de rol van het Verantwoordingsorgaan (VO) van het Pensioenfonds ING, met gekozen vertegenwoordigers van VO-ING en VO-NN, bij de voorgenomen vernieuwing van de administratie en technische systeem?

Formeel heeft het VO vanuit het wettelijk kader geen adviesrecht over deze vernieuwing. Dit betekent dat nadat het besluit over deze vernieuwing genomen wordt, en bekend is welke gevolgen deze vernieuwing gaat krijgen, het VO pas geïnformeerd dient te worden. Het bestuur van het Pensioenfonds ING heeft ingezien dat bij zo’n belangrijke vernieuwing het VO vanaf het begin betrokken dient te worden. Het VO heeft van deze vernieuwing een speerpunt gemaakt.


Wat houdt deze vernieuwing in?

Door over een vernieuwde administratie en IT-systeem te beschikken kunnen veranderingen in de pensioenregeling, ontwikkelingen door digitalisering en nieuwe wet- en regelgeving, goed worden ondervangen.


Wat betekent dit voor de deelnemers?

Bij de aanpassingen blijft de waarde van het opgebouwde pensioen behouden. Is er nog geen sprake van ingegaan pensioen? In de nieuwe pensioenregeling is het plan straks (meer) keuzes te hebben om pensioen in te zetten zoals dit bij ieder lid past: leden kunt (meer) variëren met zowel met de datum als ook met de hoogte van het pensioen.


Wat is de rol van het VO?

Het VO heeft periodiek contact met het bestuur over de stappen die gezet worden. Het VO heeft ook bij het bestuur erop aangedrongen dat de pensioencommissie van de VO-ING en VO-NN betrokken is en over de voortgang geïnformeerd wordt zodat de belangenbehartiging voor de leden gegarandeerd is en blijft. Het VO heeft zelf ook regelmatig contact met de pensioencommissie.

Het VO wil dat bij aanpassingen de waarde van het opgebouwde pensioen behouden blijft en dat in de nieuwe pensioenregeling straks (meer) keuzes verkregen worden zodat (meer) gevarieerd kan worden met zowel de ingangsdatum als met de hoogte van het pensioen. Het VO gaat er ook op toezien dat alle deelnemers persoonlijk een overzicht van de aanpassingen, die voor hen gelden en wat dit voor hen betekent, gaan krijgen.

Zoals al geschreven wordt de pensioencommissie van de VO-NN en de VO-ING betrokken bij dit proces. Leden kunnen voor vragen terecht bij de pensioencommissie. Daarnaast is het vanzelfsprekend mogelijk om met het VO in contact te komen via verantwoordingsorgaan@pfing.nl. Zij zijn leden graag van dienst.

Met medewerking van Ron van Alphen

COMMISSIE SOCIAAL ECONOMISCHE BELANGEN

Wat kan ik (voor een ander) doen?

Recent werd door een tweetal koepels van gepensioneerden een themadag georganiseerd over de ontwikkelingen op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Het motto van de themadag was: “Wat kan ik zelf doen?” Gericht op wat de verenigingen kunnen doen, maar ook op wat jij zelf kunt doen. Voor jezelf, maar ook voor een ander.


Prettig ouder worden. Ouder worden is een volwaardige levensfase. Je ontkomt er niet aan dat er vervelende dingen gebeuren, zoals ziek worden en verlies van naasten. Als het een beetje meezit, is ouder worden een fase waarin je ook veel plezier kunt beleven. Ieder op zijn of haar manier. Een fase ook waarin je nog steeds investeert in jezelf. Natuurlijk zit je niet teveel stil (check dat hier eens) en een leuke uitdaging op zijn tijd is zeker niet weg.

Investeren in een ander. Het investeren
in jezelf kan hand in hand gaan met het investeren in een ander. Door leuke vrijwilligersactiviteiten op te pakken. Je eigen vereniging kan er bijvoorbeeld nog wel
een paar gebruiken! Ook bij veel andere
organisaties kan je zo aan de slag. Wij hebben een leuk voorbeeld geselecteerd: ANWB AutoMaatje.


ANWB AutoMaatje. Het initiatief is van de ANWB. De uitvoering is lokaal. Wat is AutoMaatje en waarom is het leuk voor jou en voor de ander? Er zijn veel ouderen die niet meer mobiel zijn en voor vervoer afhankelijk zijn van anderen. Zij moeten meer thuisblijven dan hun lief is. Vermindering van mobiliteit kan van invloed zijn op het ervaren van eenzaamheid. Om dat te doorbreken is het project AutoMaatje bedacht.

Met ondersteuning van de ANWB wordt AutoMaatje lokaal uitgerold. Gemeenten en plaatselijke welzijnsorganisaties hebben daarbij een belangrijke rol. Voor het vervoeren van de ouderen zijn vrijwilligers nodig. Vrijwilligers die met hun eigen auto, tegen een kleine kostenvergoeding, willen rijden. Niet alleen naar de dokter of het ziekenhuis, maar ook naar de kapper of om een bezoekje aan familie te brengen.

Het mes snijdt aan twee kanten. Jij vindt het leuk om te rijden en komt onder de mensen en de minder mobiele ouderen komen het huis uit en werken aan hun netwerk. Wellicht ontstaan er leuke contacten tussen jou en degene die je vervoert, zeker als de coördinator je wat vaker aan dezelfde stad- of dorpsgenoot koppelt. Moet het natuurlijk wel klikken tussen jullie!


Wat kan je doen?

• Is er in jouw woonplaats nog geen AutoMaatje dan kan je het initiatief nemen om dit bij de gemeente of welzijnsorganisatie aan te kaarten. Je neemt dan de rol van pionier op je.

• Je kunt als vrijwillig chauffeur aan de slag. Je bepaalt zelf wanneer je beschikbaar bent. Veel vrijheid om andere dingen
te doen.

• Je kunt als vrijwilliger ook als coördinator aan de slag. Het inplannen van ritten, het koppelen van de chauffeurs aan degenen die vervoer zoeken.

• Ben je minder mobiel? Je maakt gebruik van AutoMaatje.


Alle informatie over ANWB AutoMaatje lees je op www.anwb.nl/automaatje.

Wij weten dat op lokaal niveau soortgelijke initiatieven zijn ontplooid. Daaraan deelnemen, kan natuurlijk ook. ANWB AutoMaatje wil aanvullend zijn, niet concurrerend. ANWB heeft dit project ontwikkeld vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. ANWB stelt haar kennis, software, begeleiding en training gratis ter beschikking.

Jan Pouw