“Meer verbinding met de omgeving,
de blik van binnen naar buiten!”

Medio 2018 was er een grote ledenenquête onder onze VO-ING-leden, waarop leden in grote getale hebben gereageerd, kortom een response die er mocht wezen. De resultaten waren aanleiding voor de commissie Leden in Verbinding (LiV) om de koers wat te verleggen, “maar als je de uitslag nauwkeuriger bekijkt zou dat naar mijn mening ook voor de andere commissies en zeker ook voor het bestuur aanleiding kunnen zijn om de koers nog eens te ‘ijken’”, aldus bestuurslid Frank Sukel over zijn visie en ideeën over de enquêteresultaten en de betekenis daarvan voor de verdere ontwikkeling van onze vereniging.

“Gezamenlijk de koers voor de komende jaren nog eens bepalen en in goede samenwerking tussen alle betrokken partijen (bestuur, ledenraad, commissies en activiteitenteams) werken aan de realisatie daarvan”. Dat was de achtergrond van de enquête onder onze leden in 2018. Het resultaat hiervan is in mijn ogen in hoofdlijnen als volgt te schetsen:

• Het behartigen van de pensioenbelangen en de informatievoorziening daarover is het allerbelangrijkste issue voor zowel gepensioneerden als nog maatschappelijk actieven. En dat betreft zowel Pensioenfonds ING (PFI) als in toenemende ING CDC Pensioenfonds.

• Sociale activiteiten worden hoog gewaardeerd en moeten zeker worden gecontinueerd. Onze leden schrijven massaal in op activiteiten die over het algemeen ook een hoge score krijgen.

• Kortingsmogelijkheden op een breed terrein worden ook door onze leden wenselijk geacht. Het is ook niet zo vreemd dat er onder onze leden, met allen een achtergrond in de financiële sector, belangstelling is voor financieel voordeel.

• Een grote groep geeft aan interesse te hebben in bijeenkomsten die gericht zijn op het vergaren van kennis op vooral financieel terrein, zoals fiscale zaken, pensioen, hypotheek en erven/schenken.

• Ook waren er veel reacties om meer aandacht te hebben voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk. Veel van onze leden zijn actief in de maatschappij als vrijwilliger.

• Veel minder dan we aanvankelijk dachten is er behoefte aan zakelijk netwerken en aan bijeenkomsten die zijn gericht op het verkrijgen van een nieuwe werkkring.

• De wensen van onze leden verschillen niet veel van elkaar als je per leeftijdscategorie naar de resultaten kijkt. Maar een nog werkend lid heeft waarschijnlijk andere vragen over het pensioen dan de gepensioneerde.


Uiteraard heeft deze uitslag voor de LiV aanleiding gegeven om de koers te herzien. Het gaat dan om het verleggen van de focus van zakelijk netwerken naar meer op kennisoverdracht gerichte bijeenkomsten met de mogelijkheid om (sociaal) te netwerken en daarbij aandacht te besteden aan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. De eerste bijeenkomsten nieuwe stijl hebben we inmiddels achter de rug en de deelnemers waren allen uiterst positief over deze nieuwe opzet.

In december vorig jaar was er de succesvolle ledenwerfactie, mogelijk gemaakt door PFI, waarbij een brochure werd verzonden die speciaal voor deze actie was gemaakt. LiV heeft daarbij de uit de enquête verkregen inzichten als uitgangspunt genomen.

Ook het bestuur heeft dankbaar gebruik gemaakt van de enquêteresultaten en tijdens de jaarlijkse beleidsdag heeft dat geleid tot eerste bijstellingen van de koers. Ik ben van mening dat er op termijn meer nodig is om als vereniging “toekomstvast” te zijn. Tot slot zijn de resultaten gedeeld met de Ledenraad en met de twee andere commissies, Pensioenen en SEB.


Waarop letten de komende tijd?

Veranderende ledensamenstelling. Uit de enquête blijkt dat ons ledenbestand zeer pluriform en gevarieerd is samengesteld. We hebben natuurlijk veel gepensioneerde leden en het aantal niet-gepensioneerden neemt toe. Ook de leeftijdsopbouw van de vereniging is aan het wijzigen. De jongste leden zijn de 30 jaar eigenlijk nog maar net gepasseerd. Verder zijn veel leden nog zeer actief, hetzij in een betaalde werkkring of als ondernemer, maar er zijn ook heel veel leden actief als vrijwilliger.


Goed communiceren. Ik denk dat we ons dat goed moeten realiseren en dat heeft ook gevolgen voor de wijze waarop we communiceren. Het verenigingsmagazine is digitaal geworden, met daarnaast nog een papieren versie. We hebben een LinkedIn groep en we hebben de site ingrijpend aangepast. Maar we moeten voortdurend blijven kijken of we op de goede manier met onze leden communiceren. Daar is op zich ook niets mis mee want verschillende doelgroepen hebben wellicht inhoudelijk toch net even andere wensen en vragen als het gaat over pensioen, verzekeringen en (sociale) activiteiten. Maar ook de ouderen van nu hebben andere wensen/vragen dan de ouderen van vroeger.

ING heeft ons vanaf het prille begin van de vereniging altijd gesteund en gelukkig ziet ING nog steeds het belang van een vereniging van oud-medewerkers als ambassadeursnetwerk. En uiteraard hebben we gemeenschappelijk dat we allemaal bij dezelfde werkgever hebben gewerkt, maar veel van onze (jongere) leden hebben een andere werkgever gekregen na ING, vaak ook buiten de financiële sector. En een nieuwe werkkring buiten de bankwereld brengt misschien ook met zich mee dat deze (potentiële) leden op andere manier naar VO-ING kijken. Misschien moeten we dit punt nog eens nader onderzoeken bij recent toegetreden leden.


Verbinden met elkaar. Een VO-ING die o.a. leden in verbinding met elkaar brengt, zie onze vele bijeenkomsten, maar die tegelijkertijd meer in verbinding staat met de maatschappij. Ook nu al gebruiken veel leden hun kennis en ervaring (bij ING opgedaan) in hun dagelijks werk of in andere maatschappelijke activiteiten. En VO-ING kan daarbij zeker ook een rol gaan spelen.

De enquêteresultaten laten zien dat er veel goede dingen gebeuren, maar ook dat het even openzetten van de ramen zeker geen kwaad kan.


Afstemming op de leden. Dat betekent dat informatie over pensioenen voor alle leden van belang is maar de vragen kunnen per lid sterk verschillen. Dat mede ingegeven door het feit dat we naast PFI ook een ING CDC Pensioenfonds hebben.

Ook is er vraag naar meer kortingsmogelijkheden, anders dan verzekeringen. Kortingsmogelijkheden die aansluiten op het leefpatroon van onze leden.

En ook het aanbod van (sociale) activiteiten moet rekening blijven houden met ons gevarieerde ledenbestand.


Alles bij elkaar betekent dit dat zowel bestuur als ledenraad als de drie bestaande commissies zichzelf continu de vraag moeten stellen, wat willen onze leden en wat gebeurt er in de wereld om ons heen? Meer in gesprek met de leden en meer in verbinding met de omgeving. Dan komt het met VO-ING wel goed!

Frank Sukel