SPECIAL LEDENRAADSVERKIEZING 2020

Alleen stemmen in de rayons Midden en Zuid

Na de oproep in het vorige ledenmagazine hebben meerdere kandidaten zich aangemeld voor de ledenraad van de VO-ING. Er zijn 7 rayons met in ieder rayon twee of meer kandidaten.

Er worden alleen verkiezingen gehouden in rayons waar zich meer kandidaten hebben gemeld dan er beschikbare plaatsen voor die rayons zijn in de ledenraad. In een groot rayon kunnen drie ledenraadsleden worden benoemd en in een klein rayon twee. In de rayons Noord, Oost en Midden-West zijn er precies evenveel kandidaten als beschikbare plaatsen. In de rayons Noord-West en West is er een kandidaat te weinig. De kandidaten in deze vijf rayons treden allen in het voorjaar toe tot de ledenraad; hier zijn geen verkiezingen nodig. Dit betekent dat nu alleen voor de rayons Midden en Zuid verkiezingen worden gehouden.

Zo gaan de verkiezingen

Tot 10 mei. De leden van VO-ING in twee rayons kunnen vanaf april tot 10 mei 2020 hun stem uitbrengen door op de link te klikken in de apart gestuurde e-mail. Leden komen dan op de stemsite en kunnen daar op de button van de voorkeurskandidaat te klikken. Wie geen e-mail heeft kan de papieren stemkaart op de post te doen. Daarna worden alle stemmen per rayon geteld en de kandidaten met de meeste stemmen worden voorgedragen. In de grote rayons kunnen 3 raadsleden worden benoemd en in de kleinere rayons 2. Begin juni. In de eerste week van juni volgt dan de bekendmaking van de verkiezingsuitslagen. De kandidaat-ledenraadsleden worden het eerst geïnformeerd door de Verkiezingscommissie.

Half juni worden de leden met een aparte nieuwsbrief op de hoogte gebracht van de stemuitslagen en de nieuwe ledenraadsleden van de rayons. Medio juni. Het is de bedoeling dat rond half juni de ledenraad voor VO-ING wordt geïnstalleerd. Tijdens deze inauguratiebijeenkomst wordt tevens decharge verleend aan het zittende bestuur. Voor het einde van juni komt de nieuwe ledenraad bijeen om het nieuwe verenigingsbestuur te formeren.

Over de ledenraad

Welke eisen worden aan kandidaten gesteld?

De ledenraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging. De raad controleert het bestuur en heeft een besluitvormende stem, bijvoorbeeld bij de benoeming van een lid van het bestuur, het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, een wijziging van de statuten en het vaststellen van de hoogte van de begroting. Daarnaast is de Ledenraad ook een adviescollege voor het bestuur, om samen te praten over beleid en beleidsvoornemens. Van de ledenraadsleden wordt verwacht dat zij de mening van de leden van de vereniging in hun rayon vertegenwoordigen, dat ze initiatieven nemen in het belang van deze leden en terugkoppeling aan hen geven van wat er in en rond de vereniging en het bestuur gebeurt.

Het gaat dus om mensen die actief meewerken, meedenken en meebeslissen over belangenbehartiging bij uw voormalige werkgever en pensioenfondsen. Maar van hen wordt ook verwacht dat ze contacten onderhouden met de verenigingsleden in hun rayon en dat ze de organisatie van bijeenkomsten zullen stimuleren. Tevens zullen ledenraadsleden voorstellen van het bestuur inhoudelijk beoordelen en daarover beslissingen nemen. Hiervoor moeten zij zich onder meer verdiepen in de financiën van de vereniging, de begroting kunnen beoordelen. Ledenraadsleden worden voor een periode van vier jaar benoemd. Ze komen minimaal twee keer per jaar bijeen.

“Er moet wel iets te kiezen zijn”

Bestuurssecretaris Willem Jan van Munster was voorzitter van de Verkiezingscommissie

Hij is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de verkiezing voor nieuwe ledenraadsleden: Willem Jan van Munster (73), secretaris van VO-ING tevens hoofdredacteur van het ledenmagazine VO-ING belang. Een nadere kennismaking met deze spin in het web.

De Verkiezingscommissie bestaat uit drie leden, naast de voorzitter Willem Jan van Munster zijn dat Josine Sips van het rayon Midden West en Peter Barneveld van het rayon Midden. Waaruit bestaat je werk als verkiezingsvoorzitter? “Ik heb allereerst contact opgenomen met Paul Barten, de toenmalige secretaris van VSI. Hij was vier jaar geleden belast met de eerste ledenraadsverkiezingen na de splitsing van VSI in VO-ING en VO-NN. Met hem heb ik een draaiboek en tijdlijn gemaakt. Daarna hebben we een profiel opgesteld waaraan kandidaten zouden moeten voldoen. Dat profiel is geplaatst in het ledenmagazine VO-ING belang. Dat werd samen met een welkomstwoord van de voorzitter van VO-ING gepubliceerd waarin het belang van een goed functionerende ledenraad werd uitgelegd. In de laatste editie van het magazine van vorig jaar is veel aandacht besteed aan de ledenraad door interviews met zittende ledenraadsleden. In dat nummer hebben we de leden uitgelegd hoe zich aan te melden als kandidaat voor de ledenraad. Na de aanmeldtermijn komen dus de eigenlijke verkiezingen, die geheel digitaal gaan verlopen en dan verwachten we in juni een nieuwe ledenraad te hebben. Wat was daarbij voor jou belangrijk? “Belangrijk is dat we voldoende leden kunnen motiveren om zich kandidaat te stellen. Per slot van rekening moet er iets te kiezen zijn. Daarbij streven ik naar een evenwichtige verdeling is over de verschillende rayons en, last but not least, dat heel veel vrouwen zich kandidaat gaan stellen. Een gemotiveerde ledenraad vind ik erg belangrijk. Zij bepalen en controleren immers mede het beleid van de vereniging. In deze tijd van veranderingen op velerlei gebied, denk aan pensioenstelsel, ziektekosten etc. is een goed functionerende ledenraad onontbeerlijk. Een ander belangrijke taak van ledenraadsleden is het aansturen en motiveren van de activiteitenteams in de rayons.”

De Verkiezingscommissie met Willem Jan van Munster, Josine Sips en Peter Barneveld.

Hoeveel werk is het om de verkiezingen te organiseren? Het was nuttig, leerzaam en zeer zeker leuk werk! Het werk kwam in golven. In het begin ging het om het inlezen in de draaiboeken van de vorige verkiezing en het opstellen van kandidaatprofielen. Daarna keken we hoe we voldoende leden kunnen bewegen zich kandidaat te stellen: via mails, nieuwsbrieven en persoonlijke benadering. En na afloop van de aanmeldtermijn lag het accent op het organiseren van de verkiezing zelf. Voor leden met internet gaat het stemmen deze keer geheel digitaal. Leden zonder internet stemmen nog per brief. “Dan het tellen, de gekozen kandidaten uitnodigen voor een eerste inaugurele vergadering waar ook een nieuw bestuur gekozen moet worden, vormt dan het sluitstuk. Hoe is de respons op de oproep om kandidaten? Tot 27 januari – de datum van het interview – hebben zich twintig kandidaten aangemeld. Vier jaar geleden waren het er in totaal 21, maar we hebben nog enkele weken te gaan.” Ben je nog iets opmerkelijks tegengekomen? “Het aantal vrouwelijke kandidaten blijft achter bij hun mannelijke collega’s. Het blijft moeilijk daar verandering in te krijgen.” (Hans Nijenmanting)

Willem Jan van Munster (73) werkte voor ING als boekhouder. “Ik ben in het bezit van diploma SPD, voor de jongeren onder ons: StaatsPraktijkDiploma boekhouden. Begonnen bij NMB Bank ben ik via Kas en de financiële administratie terechtgekomen bij Algemene zaken. Deze laatste job heb ik uitgeoefend bij de kantoren Gennep, Nijmegen en Ede. Op het eind van mijn loopbaan heb ik nog gewerkt als projectleider bij Facility management."