In gesprek met Frans Proper, coördinator van het 'A-team'

Wat we allemaal doen
in Noord-West…..

Zoals in artikel 7 van het huishoudelijk reglement is vastgelegd, is het organiseren van 'sociale activiteiten' toegewezen aan de rayons "om deze activiteiten tot een succes te maken". Wat ging en gaat er zoal aan vooraf voordat deelnemers kunnen inschrijven voor, om maar wat te noemen, een bezoek aan het Teylers Museum in Haarlem, een van de oudste musea, museum Voorlinde, een van de nieuwe musea in Nederland, een (architectuur) wandeling door de binnenstad van Amsterdam of een bezoek aan Kasteel Nijenhuis met beeldentuin bij Heino en de bridgedrive in Amsterdam?

In gesprek met Frans Proper over het activiteitenteam Noord-West.

De leden van het activiteitenteam rayon Noord-West kunnen bogen op jarenlange ervaring, sommige waren al actief in de vorige vereniging van gepensioneerden en kennen elkaar al meer dan tien jaar. Samen vormen zij de oren en ogen van het rayon als het gaat om het oppakken van ideeën en suggesties voor een activiteit. Het zou-dit-iets-kunnen-zijn? wordt besproken in de halfjaarlijkse vergadering van het team. En zodra overeenstemming is bereikt wordt dit vastgelegd in een activiteitenplanning en gaat de inbrenger of aandrager van het idee aan de slag waarbij hij/zij en het team wel met een aantal belangrijke dingen rekening moeten houden.


Spreiding

Frans Proper coördineert het activiteitenteam: "Belangrijk uitgangspunt is dat de activiteiten een diversiteit in aanbod kennen. Dus van alles wat: niet alleen een bootreis, maar bijvoorbeeld ook een bezoek aan een museum, wandelen of fietsen, een stadstour, (klassieke) muziek, enz. Er moet ook spreiding in tijd zijn: sommige leden hebben hun baan, andere zijn oppas voor de kleinkinderen en zijn doordeweeks dus veel minder in de gelegenheid om deel te nemen. Daarom moet beschikbaarheid er ook in de weekends zijn."

Een andere – heel belangrijke – voorwaarde: sommige excursies moeten toegankelijk en bereikbaar zijn voor deelnemers die beperkt zijn in hun mobiliteit. Dus met zo min mogelijk hindernissen zoals trappen en drempels die je zonder mechanische ondersteuning niet kunt nemen. Is er voldoende catering en is het programma wat tijd betreft zo ingedeeld dat er uitgebreid gelegenheid bestaat om elkaar te ontmoeten? Frans: "Aan dat laatste is grote behoefte."

“Er is behoefte om elkaar uitgebreid te ontmoeten”

Kosten

Ook de kosten worden gespreid. Dat wil zeggen dat op basis van de raming die het teamlid heeft gemaakt, wordt bepaald wat de prijs per deelnemer zal worden. Daarbij wordt ook gelet op de financiële draagkracht: er zijn activiteiten die verschillen in deelnemersprijs, sommige zijn wat duurder, andere juist goedkoper. Verder wordt de prijs bepaald door de bijdrage vanuit het bestuur van VO-ING. Over de toewijzing van de middelen heeft Frank Sukel, bestuurslid evenementen, een belangrijke rol. In de bestuursvergadering worden de budgetten per rayon vastgesteld en wordt via Frank Sukel een akkoord voor de financiering van de activiteiten van rayon Noord-West gegeven.

Het is bekend dat ING haar bijdrage aan VO-ING wat heeft afgebouwd. Volgens Frans – hij is ook ledenraadslid van rayon Noord-West en daarmee samen met Frans Gols de verbinding tussen activiteitenteam en ledenraad – heeft dat vooralsnog geen financiële consequenties. Door elders te bezuinigen op en te schuiven in het budget worden de sociale activiteiten in de huidige omvang nog niet aangetast. Frans: "Het wordt wel spannend, daarom hebben wij de contributie moeten verhogen."

Opa & Oma Dagen

Het activiteitenteam van rayon Noord-West houdt natuurlijk ook toezicht op de voortgang in de planning en uitwerking van de op stapel zijnde evenementen. De continuïteit is geborgd door de aanstelling van een 'achterhand' die de taken overneemt in het geval de aandrager zelf door omstandigheden zijn taken moet neerleggen.

Een voorbeeld van een zeer geslaagde faciliteit zijn de Opa & Oma Dagen. De introductie was twee jaar geleden. Tegen Sinterklaastijd en in de najaarsvakantie kunnen ouders met schoolgaande kinderen een dagje voor zichzelf hebben en hun kroost toevertrouwen aan hun grootouders die met hun kleinkinderen op stap gaan. Of de ouders gaan mee en ontlasten opa en oma. Frans: "Deze dagen slaan aan: uit het hele land wordt gebruik gemaakt van deze gelegenheid."

Evaluatie

Natuurlijk wordt elk evenement geëvalueerd: wat ging mis, wat ging goed, sloeg het uitstapje aan, waarom was het niet volgeboekt en weer andere binnen een dag wél, enz. Al tijdens een activiteit polsen teamleden de deelnemers naar hun mening. De lessons learned worden in het team besproken en met een vertegenwoordiger van rayon Midden-West, met wie Noord-West nauw samenwerkt, gedeeld.

Dus als je dit jaar weer eens deelneemt aan een recreatieve en leerzame activiteit, weet dan: "Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het A-team."

(Hans Nijenmanting)

Op stapel

Ook voor dit jaar heeft rayon Noord Westweer een aantal gevarieerde en interessante excursies op
stapel staan, een greep:

• Teylers Museum, Haarlem
• Rondleiding Slot Zeist
• Bridge driv
e, Amsterdam
• Fietstocht Grebbelinie
• Boottocht Enkhuizen-Hindelopen

Leden van het A-team Noord-West

Dit zijn de mensen van het activiteitenteam rayo
n
Noord-West (meer dan 600 leden):
Aernout Goldberg
André Hoffman
Annie Somberg
Anneke Veltkamp
Colette Zonsveld
Lia van Veen
Rob Stravers
Frans Proper (tevens ledenraadslid)
Frans Grols (tevens ledenraadslid)
Christa Bartolozi (vertegenwoordiger Midden-West)
Christiaan Offers (vertegenwoordiger West)
Cees van den Acker (vertegenwoordigerWest)